preskoči na sadržaj

Osnovna škola Budaševo - Topolovac - Gušće

Natječaji za posao

OBAVIJEST O NATJEČAJIMA

Republika Hrvatska
Osnovna škola Budaševo-Topolovac-Gušće
Budaševo, Trg M. Šokčevića 1, 44 202 Topolovac
Tel: 044/776-078; 044/776-805
E-mail: os-budasevo@os-budasevo.skole.hr
Klasa: 112-03/20-01/173
Urbroj: 2176-23-20-01-04(-05)
Budaševo, 2.11. 2020.g.

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto UČITELJA/ICE INFORMATIKE I KUHARICE
Obavještavamo Vas da su prema natječajima za radna mjesta UČITELJA/ICE INFORMATIKE I KUHARICE objavljenim dana 15.10.2020.na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Budaševo-Topolovac-Gušće, po suglasnosti Školskog odbora izabrani slijedeći kandidati:
04 - učiteljica INFORMATIKE - Maja Bezuk, mag. prim. obrazovanja s modulom Informatike, na nepuno, neodređeno radno vrijeme
05 - kuharica - Ivana Matagić, kuharica, na određeno, puno radno vrijeme
S izabranim kandidatima sklopljeni su ugovori o radu.

Ravnateljica:

Mirela Maričević

 


REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD SISAK

OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE

TRG MARIJANA ŠOKČEVIĆA 1, 44 202 TOPOLOVAC

KLASA: 112-03/20-01/54

URBROJ: 2176-23-20-01-01

Budaševo, 15.10.2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 , 98/19 i 64/20) ravnateljica OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće Mirela Maričević  uz suglasnost Grada Siska

raspisuje:

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

KUHAR/ICA- 1 izvršitelj na određeno  puno radno vrijeme, do kraja nastavne godine 2020./21. ili ranije ukoliko dođe do potpunog prekida nastave u školi ( prelazak cijele škole na on-line nastavu)

Mjesto rada: OŠ BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE, Trg Marijana Šokčevića 1, 44 202 Topolovac

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete:

-Uvjet za kuhara/icu je završena srednja škola –program kuhar odnosno KV kuhar

-Uvjeti prema članku 106.i 107.Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa propisane su člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Budaševo-Topolovac-Gušće te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Uz pisanu i vlastoručnu potpisanu prijavu (koja sadrži najmanje osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje)  kandidati su obvezni priložiti:

 • Životopis
 • Dokaz o državljanstvu
 • Dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja
 • Dokaz o evidentiranom radnom stažu ( elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
 • Rodni list
 • Uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i  da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom rok izdavanja ( ne starije od dana raspisivanja natječaja)

Prilozi odnosno isprave  koje se dostavljaju uz prijavu na natječaj dostavljaju se u  preslici ili elektroničkom zapisu; originali se dostavljaju kasnije na uvid.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu: OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće, Trg Marijana Šokčevića 1, 44 202 Topolovac, s naznakom : „ za natječaj :  kuhar/ica“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom za natječaj.

Sukladno članku 13.stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br.82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju , a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti  pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14 I 39/18) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida i rata (NN 33/92, 77/92,27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog/ invalida rata i dokaz o tome kako je prestao radni odnos.

Kandidati  koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o zapošljavanju koji se nalazi na stranici Škole:

http://os-budasevo.skole.hr/skola/_kolski_dokumenti

Povjerenstvo koje imenuje ravnateljica utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s liste upućuje na testiranje i razgovor s Povjerenstvom. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja poslat će se kandidatima na e mail adrese koje su napisane u prijavi.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Natječaj je objavljen 15.10. 2020. godine, a vrijedi do  23.10.2020.

 

Ravnateljica:

Mirela Maričević


 

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD SISAK

OSNOVNA ŠKOLA BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE

TRG MARIJANA ŠOKČEVIĆA 1, 44 202 TOPOLOVAC

KLASA: 112-02/20-01/55

URBROJ: 2176-23-20-01-01

Budaševo, 15.10.2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 , 98/19 i 64/20) ravnateljica OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće Mirela Maričević

raspisuje:

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

UČITELJ/ICA INFORMATIKE- 1 izvršitelj na neodređeno,  nepuno radno vrijeme od 8 sati tjedno

Mjesto rada: OŠ BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE, Trg Marijana Šokčevića 1, 44 202 Topolovac

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete:

 • Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno obrazovnog rada
 • Odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja  iz članka 105. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  te članka  4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN 6/19).

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa propisane su člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Budaševo-Topolovac-Gušće te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Uz pisanu i vlastoručnu potpisanu prijavu (koja sadrži najmanje osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje)  kandidati su obvezni priložiti:

 • Životopis
 • Dokaz o državljanstvu
 • Dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja
 • Dokaz o evidentiranom radnom stažu ( elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
 • Rodni list
 • Uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i  da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom rok izdavanja ( ne starije od dana raspisivanja natječaja)

Prilozi odnosno isprave  koje se dostavljaju uz prijavu na natječaj dostavljaju se u  preslici ili elektroničkom zapisu; originali se dostavljaju kasnije na uvid.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu: OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće, Trg Marijana Šokčevića 1, 44 202 Topolovac, s naznakom : „ za natječaj :  učitelja/ica  Informatike“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom za natječaj.

Sukladno članku 13.stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br.82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju , a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti  pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14 I 39/18) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida i rata (NN 33/92, 77/92,27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog/ invalida rata i dokaz o tome kako je prestao radni odnos.

Kandidati  koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o zapošljavanju koji se nalazi na stranici Škole:

http://os-budasevo.skole.hr/skola/_kolski_dokumenti

Povjerenstvo koje imenuje ravnateljica utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s liste upućuje na testiranje i razgovor s Povjerenstvom. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja poslat će se kandidatima na e mail adrese koje su napisane u prijavi.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Natječaj je objavljen 15.10.2020. godine, a vrijedi do  23.10.2020.

 

Ravnateljica:

Mirela Maričević


Web novine PŠ Topolovac

Sandučić povjerenja

E-mail adresa:

sanducic.povjerenja.btg@gmail.com

QR code

QRCode

Zabavni kutak

GLOGSTER EDU

Vijesti iz školstva
IGRAVIRTUALNA IZLOŽBA


 

E-BONTON

FACEBOOK BROŠURA

Abeceda EU
Edukativna anketa

Provjeri svoje znanje o europskim zemljama i Europskoj uniji.

Priloženi dokumenti:
anketa.htm
glavni.gradovi.htm
hrana.htm

Kutak za učenike

Kutak za roditelje

E-riječnik
CMS za škole logo
Osnovna škola Budaševo - Topolovac - Gušće / Trg Marijana Šokčevića 1, HR-44202 Budaševo / www.os-budasevo.skole.hr / ured@os-budasevo.skole.hr
preskoči na navigaciju